โครการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะครุศาสตร์ จัดโครการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.ขวัญชนก อำภา รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมการปฐมนิเทศได้มีการแนะนำคณะครุศาสตร์คณาจารย์แต่ละสาขาและบุคลากรคณะครุศาสตร์ มีบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์ แนะนำการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล โดยอาจารย์สำเนียง จุลเสริม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงจันทร์ กะลาม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แนะนำกิจกรรมนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ขวัญชนก อำภา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน