นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17 และ 28-31 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้พระราชดำริ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน คุณธรรม จริยธรรม ความผูกพันของพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชน รวมทั้งมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน ในการสืบสานพระราชดำริ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารองค์การกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครนายก