ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาจิตปัญญาวิชาชีพครู

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาจิตปัญญาวิชาชีพครู ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและรู้จักตนเอง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสุขและปัญญาของตนบนพื้นฐานของหลักจิตปัญญาวิชาชีพครู (กิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 – 4)