การส่งเสริมอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น

ในปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ได้ทำการจัดการความรู้และเกิดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การส่งเสริมอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น” จึงขอนำมาเผยแผ่อันเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

กระบวนการที่ได้มาซึ่งการส่งเสริมอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น

1. ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ออกแบบขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

2. ฝ่ายวิชาการนำขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของคณะครุศาสตร์

3. ปรับขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

4. อบรมเพื่อส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าใจขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

5. อาจารย์ส่งผลงานให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

6. อาจารย์ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการฯ

7. อาจารย์ส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการและได้รับการพิจารณาให้มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น