งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ทั้งหมด 106 คน โดยมีรายละเอียดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

ที่ เลขที่สัญญา /ชื่อผู้รับทุน ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ
1 ผศ.ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรมของเยาวชนไทยสาหรับรองรับการประกอบอาชีพในโลกอนาคต
2 ผศ.นิธินาถ อุดมสันต์ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะผู้นําสําหรับนักศึกษาปฐมวัยโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด
3 รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สําหรับครูปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด
4 ผศ.สุภิมล บุญพอก การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับปฐมวัยในจังหวัด ร้อยเอ็ด
5 อาจารย์ ดร.หทัย น้อยสมบัติ การพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ TPACK Model สำหรับนักศึกษาครู 4.0
6 นายธนวัฒน์ บุตรทองทิม การพัฒนาหนังประโมทัยในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
7 ผศ.นิธินาถ อุดมสันต์ การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาด้วยเครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
8 รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
9 ผศ.สุภิมล บุญพอก การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัย ในสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ด้วยเครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและ
จังหวัดยโสธร
10 อาจารย์ รุจิเรข บุญกาพิมพ์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบ-การณ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
11 นางสาวนุชรินทร์ มิ่งโอโล การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลร้อย แก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพื่อหาศักยภาพและโอกาสของชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วม
12 นางสาวกฤษฎาภรณ์ จันทร์ศรี การสร้างนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูล ร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
13 ผศ.ปริญ รสจันทร์ การสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อย แก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
14 นางสาวนันทวัน เจกจันทึก การพัฒนา platform ที่เหมาะสมสําหรับการ ถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
15 ผศ.ปริญ รสจันทร์ การสร้างสรรค์พาสาเกตเพื่อสร้างสําหรับอาหารประจําจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
16 นายมนตรี เตียนพลกรัง การศึกษาประโยชน์ทางด้านสุขภาพของอาหารการกินในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
17 นางสาวนุชรินทร์ มิ่งโอโล การสร้างฐานข้อมูลด้านทรัพยากรอาหารในจังหวัด ร้อยเอ็ดเพื่อลดเวลาและค้าใช้จ่ายในการผลิตด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
18 ผศ.ปริญ รสจันทร์ การสร้างสรรค์การแสดงและพิธีการประกอบพา สาเกตด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
19 นางสาวนันทวัน เจกจันทึก การพัฒนาสุนทรียภาพของพาสาเกตด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
20 นางสาวฟ้าสวย ตรีโอษฐ การสร้างวัฒนธรรมการกินพาสาเกตแก่เด็กปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
21 นายชญตว อินทรชา การศึกษาภาพพิมพ์สร้างสรรค์กระบวนการพิมพยอมบนวัสดุผ้าพื้นเมืองเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาติโดยใช้สีย่อมผ้าเหลือใช้
22 นางสาวพันธ์ทิพาคนฉลาด รูปแบบการเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาบูรณาการร่วมกับพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
23 ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ การพัฒนารูปแบบและกลไกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาอาชีวศึกษา