แนวปฏิบัติที่ดีของคณะครุศาสตร์

ในปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ได้ทำการจัดการความรู้และเกิดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย” จึงขอนำมาเผยแผ่สำหรับผู้ที่สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย

แนวปฏิบัติที่ดีของคณะครุศาสตร์

เรื่อง การส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย

กระบวนการที่ได้มาซึ่งผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของนักศึกษา

  • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ฝึกฯ และอาจารย์นิเทศก์ออกแบบและสร้างแบบฟอร์มการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
  • อาจารย์นิเทศก์นำแบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัยไปทดลองใช้กับนักศึกษาฝึกฯ
  • อาจารย์นิเทศก์และคณะกรรมการประชุมกันเพื่อหาข้อปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มการเขียนบทความ
  • ปรับแบบฟอร์ม และขั้นตอนสำหรับให้นักศึกษาเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
  • อบรมนักศึกษาในการใช้แบบฟอร์มเพื่อเขียนบทความวิจัย
  • นักศึกษาใช้แบบฟอร์มในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
  • อาจารย์นิเทศก์ตรวจสอบผลงานการเขียนบทความวิจัย และให้ข้อเสนอแนะ
  • นักศึกษาได้ผลงานบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และนักศึกษานำเสนอในงานประชุมทางวิชาการ