นโยบายคณะครุศาสตร์

1.  นโยบายด้านการจัดการศึกษา

1.1 ผลิตบัณฑิตครูคุณภาพที่มีสมรรถนะครูมืออาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีทิศทาง เป็นเอกภาพ และมีอัตลักษณ์ชัดเจน

1.2 พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษให้โดดเด่นยกระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานCEFR หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า

1.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยหลากหลายบริหารงานบุคคลแบบองค์รวมเพื่อมุ่งเป้าเพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบโจทย์สังคมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสร้างจุดแข็งความเป็นเลิศทางวิชาการ

1.4 พัฒนาระบบการรับและคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพสอดคล้องกับคุณลักษณะของวิชาชีพครูเต็มตามจำนวนที่หลักสูตรกำหนด

1.5 พัฒนาอาจารย์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในยุครูปแบบชีวิตวิถีใหม่(New Normal) และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

1.6 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการเข้าสู่ตลาดการทำงานอย่างมีคุณภาพเช่น การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การสอบบรรจุ และการสอบภาษาอังกฤษ

1.7 มุ่งเน้นอัตราการมีงานทำและการบรรจุเข้ารับราชการครูของบัณฑิตให้เป็นจุดขายและจะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของคณะ

1.8 สร้างระบบของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้มแข็งได้มาตรฐาน สนับสนุนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างพันธมิตรเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบที่ยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกัน


2.  นโยบายด้านการวิจัย

2.1  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เชี่ยวชาญการวิจัยสนับการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยอย่างเพียงพอ

2.2  จัดประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นเวทีสร้างประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา

2.3  สร้างเครือข่ายการวิจัยนำเสนอผลงานวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตงานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง


3.  นโยบายด้านการบริการวิชาการ

3.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัยหลากหลาย บูรณาการสหวิทยาการร่วมกับองค์กรภายนอกตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

3.2  สนับสนุนให้อาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการต่างๆที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญแก่หน่วยงานภายนอก

3.3  พัฒนาระบบสารสนเทศเผยแพร่ผลงานและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ นักศึกษา จัดตั้งศูนย์สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สนับสนุนการผลิตสื่อการสอนออนไลน์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้คณะเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา (แหล่งเรียนรู้)ในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น

3.4  จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อสนองโครงการพระราชดำริ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน


4.  นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู  เผยแพร่ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในลักษณะบูรณาการกับภารกิจหลักของคณะ 

4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับบุคคลและองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอแบรนด์ด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

4.3  สร้างแหล่งเรียนรู้และสร้างผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เข้มแข็ง


5. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

5.1  สรรหาและพัฒนาอาจารย์/บุคลากรให้มีคุณวุฒิคุณสมบัติ และคุณลักษณะสอดคล้องตามค่านิยมองค์กรเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ของคณะ

5.2  สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็น SMART TEACHERเป็นต้นแบบทางการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

5.3 พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของอาจารย์/บุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานและการมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

5.4 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงาน/การให้บริการแบบ One StopService ให้บริการอย่างมี Service Mind และสามารถสร้างความก้าวหน้าในอาชีพจากงานประจำสู่งานวิจัย


6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

6.1  ยกระดับการบริหารจัดการคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

6.2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.3  จัดทำแผนและดำเนินการจัดหารายได้ของคณะอย่างเป็นระบบ มีการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

6.4  เสริมสร้างบรรยากาศองค์การและวัฒนธรรมองค์การที่สร้างสรรค์บุคลากรมีขวัญกำลังใจ มีความสุขในการทำงาน และรักองค์กร