เกี่ยวกับคณะครุศาสตร์

ความเป็นมา

คณะครุศาสตร์  เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) เดิมสังกัดภาควิชา ครุศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงได้แบ่งโครงสร้างใหม่ เป็น  4 วิทยาลัย และ  1 คณะวิชา
ปีการศึกษา  2547  เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  2 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา  2549  เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพิ่มเติม  3  หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปีการศึกษา  2550  เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพิ่มเติม  2  หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  และสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ปีการศึกษา  2553  เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพิ่มเติม 2 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา  และสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา
ปีการศึกษา  2554  เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 9  หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬาและสาขาวิชาสังคมศึกษา
ปีการศึกษา  2556  เปิดการสอนตามหลักสูตร  10  หลักสูตร  คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาดนตรีศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา
ปีการศึกษา 2557  เปิดการสอนตามหลักสูตร  13  หลักสูตร  คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร คือ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีมติให้วิทยาลัยการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 และมีการแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ ดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาวิชาชีพครู และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร คือ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณบดี ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัฒกรรม ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ และฝ่ายบัณฑิตศึกษา

 วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะครุศาสตร์เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพด้วยนวัตกรรม 

ปรัชญา  (Philosophy)

การศึกษาคือการเติบโต (Education is growth)

อัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์

เชี่ยวชาญการสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยมหลักขององค์กร  (Core Value)

ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน จัดการเพื่อนวัตกรรม มีจริยธรรม และมุ่งเน้นความสำเร็จ

พันธกิจ  (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับปริญญา
  2. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ตอบสนองการพัฒนาครูในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิชาการและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ที่มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
  3. ให้บริการทางด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน องค์กรของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. ทำนุบำรุง สนับสนุน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านการศึกษา
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง