ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ และเข้าใช้ฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด..