กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคต้น ปี 2562

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.ปช.
ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562

ยื่นคำร้อง ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2562 – 10 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด