เชิญชวนคณะครู เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

เชิญชวนคณะครู เข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ” Module 1 : การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับจำนวน 600 คน