การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาฟุตซอล ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.