การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการผลิตครูรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมจัดโครงการ “การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการผลิตครูรุ่นใหม่สู่การเป็นนวัตกรการศึกษาสำหรับห้องเรียนแห่งอนาคต” วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ หอประชุมทิวสน กล่าวเปิดงานโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานโดยท่านศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

.วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ อาจารย์ธนิต มาพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชนิศนันท์ เรืองอชิรพนธ์ ดร.วาสนาไทยวิเศษสัตย์และทีมงาน

ขอบคุณ สกสว. สนับสนุนทุนวิจัย Fundamental Fund: FF ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งสำนักส่งเสริมฯ และคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์

ขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ และอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมายครูรุ่นใหม่

ขอบคุณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมอนุเคราะห์หอประชุมจัดโครงการในครั้งนี้