ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม