โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะครูในศตวรรษที่ 21″

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะครูในศตวรรษที่ 21″ รุ่นที่ 9. ในวันที่ 10 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานกล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย กล่าวต้อนรับและปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

ขอบพระคุณวิทยากร 1) อาจารย์วิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา (โรงเรียนนอกกะลา) เจ้าของรางวัลนักนวัตกรสังคมโลก Ashoka Fellowship และรางวัลนวัตกรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการศึกษา(Inspirational Innovator Award) นอกจากนี้ท่านยังมีผลงานเขียนทางวิชาการและวรรณกรรมอีกมากมายสุด ๆ เลยครับ