โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft office

โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft office สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภายใต้รายวิชาสัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา MEC4114 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์”