โครงการอบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการผลิตครูรุ่นใหม่

โครงการอบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการผลิตครูรุ่นใหม่ สู่การเป็นนวัตกรการศึกษาสำหรับห้องเรียนแห่งอนาคต” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องประดับเงิน และ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษโดย ผศ. ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ กล่าวรายงานโดยหัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ขอขอบคุณทีมวิทยากร ผศ ดร.ศิริรัตน์ นาคิน ดร.วาสนาไทย วิเศษสัตย์ ดร.ชาญยุทธ สอนจันทร์ และ รศ ดร ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ พร้อมทีมงาน ซึ่งจัดอบรม phase 1 : พัฒนาทักษะนวัตกรรมปัญญาภายใน & พัฒนาทักษะนวัตกรรมปัญญาภายนอกกับนักศึกษาวิชาชีพครู จำนวน 140 คน