สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จัดโครงการค่ายภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพัฒน์วิทย์ ๓ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา