คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2567

คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้มีความประพฤติดีงาม มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างของครูที่ดี เป็นความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2567