กิจกรรม Workshop การใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วันที่ 10-11 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ นำโดย ผศ.ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ ได้จัดกิจกรรม Workshop การใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

วิทยากรและกระบวนกร คือ ผศ.ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ศราวุธ จอมนำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด