เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2562

ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิก

{ 🙂 } หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร { 🙂 }

(y) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(y) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(y) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สอบถามข้อมูลอื่นๆได้ทางกล่องข้อความ หรือ 043-556004
เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์