การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖“การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”The International and 56th National Graduate Research Conference (INGRC56) Lifelong Learning for Sustainable Development 14 July 2023

Graduate School, Roi Et Rajabhat University