ประเมินติดตามผลเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานของสถาบันตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภา

วันที่ 27 เมษายน 2566 คณะครุศาสตร์ รับการประเมินติดตามผลเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตมมที่เสนอขอรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภา ณ ห้องประชุม 9A มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด