เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (รับตรงรอบที่ 2)
– สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://admission.reru.ac.th

* ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566
– สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://admis.reru.ac.th

#รอบรู้ศาสตร์ดนตรีอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
สอบถามรายละเอียด 090 – 2588317