ราชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจและรางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่นในดวงใจ ประจำปี 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจและรางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่นในดวงใจ ประจำปี 2566