Good Practice การพัฒนา soft skills

การประชุมสัมมนานิสิต นักศึกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 และมีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice การพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน เรื่อง การอนุรักษ์ส่งเสริมหนังประโมทัยบ้านแต้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอโดย นายเจริญ สีตาแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ขั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ทำให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ของระดับประเทศ