ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ หากพ้นเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
ระหว่างวันที่ 2-4  กรกฎาคม 2565
https://academic.reru.ac.th/register/

กรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะเรียกรายชื่อลำดับสำรองตามลำดับ
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียด >>>