การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔ 
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่”
The 4th Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research 2021
(RERU ICET 4TH) : New Normal  March 4, 2021, at Roi Et Rajabhat University, Roi Et, Thailand

>>>ลงทะเบียน<<<