วีดีโอการประชุมชี้แจงครูพี่เลี้ยงโรงเรียน

วีดีโอการประชุมชี้แจงครูพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ช่องทางการแลกเปลี่ยนซักถามข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ในวันศุกร์ที่ 09.00 -12.00 น.วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2563 ผ่าน Link >>
https://zoom.us/j/98421551629

3. ลงทะเบียนการเข้าร่วมรับฟังการบันทึกชี้แจงโรงเรียนเครือข่าย ตาม Link >> คลิก

4. คู่มือครูพี่เลี้ยง ตาม Link >> คลิก