ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และเกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมเลือกนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจและสะดวกเข้าร่วมโครงการ การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น สามารถต่อต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 โทร.043556160 (ในวันและเวลาราชการ)