รับสมัครโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ รุ่นที่ 4

รับสมัครโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำรหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สสวท. รุ่นที่ 4 รายละเอียด…