โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน….

เรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายจาก อ.สุจิตต์ วงษ์เทศ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2545) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง Edu.206