ขอเชิญอาจารย์ร่วมโครงการสัมมนาจิตปัญญาวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ร่วมโครงการสัมมนาจิตปัญญาวิชาชีพครู (สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด