โมดูล 2 : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA

วันที่ 16 ธ.ค.2566 คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โมดูล 2 : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา

วิทยากร หลัก คือ นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และ รศ ดร.อังชรินทร์ ทองปาน

กลุ่มเป้าหมายคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.จำนวน 550 คน ทีมงานอาจารย์นิเทศก์ และกระบวนกร PLC และ นักศึกษาสโมสรนักศึกษา และทีมงานสายสนับสนุน ของคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ กิจกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สะท้อนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนางานพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมาก

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ >>> https://drive.google.com/…/1sfWAFqC3…