การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดการเรียนรู้

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยบอร์ดเกมการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด