สาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมบรรเลงวงมหาดุริยางค์ งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 46

สาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมบรรเลงวงมหาดุริยางค์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพลงแขกต่อยหม้อเถา งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี