โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ธรรมะสวัสดี ทำบุญตักบาตร ทำวัตรเย็น วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด