โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์และโรงเรียนเครือข่าย” กิจกรรม : ร้องเพลงของครู