โครงการสำหรับนักศึกษาครูและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา

วันที่ 16 มิ.ย.66 คณะครุศาสาตร์ จัดโครงการสำหรับนักศึกษาครูและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา ประกอบด้วยนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา ณ หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์