โครงการสำหรับนักศึกษาครูและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา

วันที่ 14 มิ.ย.66 คณะครุศาสาตร์ จัดโครงการสำหรับนักศึกษาครูและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา ประกอบด้วยนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์