โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด