วันที่ 8-9 พ.ค. 2566 : ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพครู

8-9 พ.ค. 2566 : ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพครู (TEP 4204) ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด