สัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาอย่าใกล้ชิด ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอคณะกรรมการในลำดับต่อไป