โครงการเสริมสร้างทักษะการทำงานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

กิจกรรมดีดีในวันหยุด 30 เมษายน 2566 กับโครงการเสริมสร้างทักษะการทำงานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม เพื่อเสริมสร้างฐานการทำงานที่ดี ของทีมผู้นำนักศึกษาการเป็นผู้นำที่ดี ต้องมีทักษะการฟัง การคิด การวางแผน การสื่อสาร และเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้ด้วยฐานของเหตุ ผลเรียนรู้การทำงานอย่างเข้าใจ..พัฒนาอย่างเข่้าใจ…เพื่อเป้าหมายทีชัดเจนและงดงาม