ผู้ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ(ครุศาสตร์)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ โดย รศ.ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ และ นายเจริญ สีตาแสง (นศ.สาขาวิขาภาษาไทย) เข้ารับรางวัลเพชรราชภัฏ