สำนึกในพระคุณครู ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการ สำนึกในพระคุณครู ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อระลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ซึ่งมีการจัดพิธีบูชาบูรพาจารย์เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์และแสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด