โครงการสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2562