โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 : คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-basea Learning : PBL) และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านการคิดขั้นสูงโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และท่านอัครเจตน์ สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นวิทยากรซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคุณครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ประกอบด้วย โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนธงธานี โรงเรียนโนนชัยศรี โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม และโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ การดำเนินโครงการในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดีครับ