โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตผลงานวิชา

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตผลงานวิชา : การหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สมิตร สุวรรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม EDU 8206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด