รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระพล ขานนำ้คำ และนายเจริญ สีตาแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม